روز دانش اموز 13 ابان ماه

در روز دانش اموز و مبارزه با استکبار جهانی دانش اموزان شعار اسقلال ازادی جمهوری اسلامی سردادند و باکشیدن نقاشی در ورکشاپ مدرسه نشان دادند که فرزند این سرزمین پهناور و ارزشمندند . فرزندان ایران باخواندن سرود دسته جمعی پرچم ایران زمین را برافراشند