چالش ۱۳در خانه میمانیم (۱۳فروردین)

دراین روز باستانی و آیین زیبا گل پسرها متحد و یکصدا با شعار در خانه میمانیم به رفع ویروس کرونا کمک شایانی کردند.

گزارش تصویری