پدر و مادری ایراد می گرفتند که دیگر از رفتار فرزندشان خسته شده اند.

وقتی علت را پرسیدم گفتند: از بس که فرزند ما پای تلویزیون و موبایل می نشیند.

هر چه قدر هم ما او را نصیحت می کنیم، انگار نه انگار.

یعنی تمام بازی های موبایل را انجام داده است.

تمام کارتون ها و فیلم های تلویزیون را دیده است.

تا دیروقت پای تلویزیون است و صبح، همین که از خواب بیدار می شود، می رود سراغ موبایل.

از این پدر و مادر یک سوال کردم و به آن ها گفتم: جواب مشکل شما در همین سوال است.

به آن ها گفتم: شما فکر کنید که دارید با یک شخصی قراردادی را می بندید، که مبلغ این قرارداد چند میلیارد است.

و یا تلفنی دارید با کسی صحبت می کنید که، سال ها منتظر شنیدن صدای آن شخص بودید.

به نظر شما ممکن است در بین بستن آن قرارداد و یا در بین صحبت با آن شخصی که سال ها منتظر شنیدن صدایش بودید، بروید سراغ موبایلتان و گروه هایتان را در فضای مجازی چک کنید؟

و یا تلویزیون را روشن کنید، و مقداری از یک فیلم را ببینید.

نگاهی به من کردند و با نگاهشان می خواستند به من بفهمانند که سوال بیهوده ای پرسیدم.

ولی من ادامه دادم و به آن ها گفتم: جواب من را ندادید؟

پدر خانواده رو به من گفت: این دیگه چه سوالیه؟

خوب معلومه که هیچ انسان عاقلی، وقتی یک همچین کار مهمی را دارد، سراغ تلویزیون و موبایل نمی ره.

و من سوالم را ادامه دادم و پرسیدم: حالا فکر کنید که آن قرارداد را بستید و آن تلفن هم تمام شد، و شما الان کاری ندارید.

آیا الان می روید سراغ موبایل و تلویزیون.

از قیافه ی آن ها معلوم بود که اصلا خوشحال نبودند و فکر می کردند که دارند وقتشان را می گذرانند.

دوباره پدر خانواده جواب داد که خوب معلومه، وقتی کاری نداریم، یا تلویزیون را روشن می کنیم و یا نگاه می اندازیم که در فضای مجازی چه خبر است.

گفتم: حالا فهمیدید که چرا فرزند شما می رود سراغ تلویزیون و موبایل؟

مادر خانواده که معلوم بود متوجه شده است، سرش را پایین انداخت،

ولی همسرش نگاهی به من کرد و گفت: چه ربطی داره؟

گفتم: همان گونه که شما اگر کار مهمی داشته باشید، خیلی مسخره به نظر می آید که بروید سراغ موبایل و تلویزیون، ولی وقتی کارتان تمام شد و بیکار شدید می روید سراغ این جور کارها، فرزند شما هم همین گونه است.

مشکل کار اینجاست که، شما و همسرتان هیچ فعالیت و بازی برای فرزندتان طراحی نکردید، و تازه اگر هم قرار باشد خودش بازی کند، دائم به او می گویید: به این دست نزن، خونه رو به هم نریز، وسایل رو پخش نکن و…

بعد توقع دارید کسی که هیچ کاری نمی تواند انجام دهد و بیکار است، سراغ تلویزیون و موبایل نرود.

شما او را سرگرم کنید، برایش برنامه داشته باشید، مطمئن باشید که احتیاجی به تذکر شما نیست، او خودش سراغ تلویزیون و موبایل نمی رود.

مشکوه